Vakıa Suresi Duası Arapça Oku ve Dinle

0

Türkçe Anlamı, Meali ve Faziletleri

Vakıa Mühleti, Hz. Peygamber’i genç yaşta ihtiyarlaştıran müddetlerden biridir. Abdullah b. Abbas’tan rivayet edildiğine nazaran Hz. Ebû Bekir, Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) genç yaşında nasıl oldu da saçlarına ak düştü bunun sebebi nedir diye sorunca Resûlullah da, “Beni Hûd, Vâkıa, Mürselât, Amme yetesâelûn ve İze’ş-şemsü küvvirat mühletleri ihtiyarlatmıştır” demiştir. (Tirmizî, “Tefsîr”, 56/6; İbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s. 322). Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerîm’in elli altıncı, vahiy gelme sıralamasına nazaran ise kırk altıncı müddetidir. Vakıa Mühleti ismini “kesinlikle gerçekleşecek olan şey” manasına gelen “elVakıa” sözünden almaktadır. Peygamberimizin sabah namazlarında Vakıa Mühleti okuduğuna dair rivayetler sahih kabul edilir (Müsned, V, 104; a.e. [Arnaût], XXXIV, 504-505; İbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s. 323). Bu nedenle Vakıa Mühleti okumak ve Türkçe okunuşu ile Arapça yazılışı ezberlemek, müddetin faziletleri açısından epey kıymetlidir. Vakıa Müddeti duası ve dinle seçenekleri için tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz. İşte, Ezberlemek için Vakıa Mühleti okunuşu, meali ve Arapça yazılışı!

Vakıa müddeti Türkçe okunuşu

Müddetin Türkçe okunuşunu rahat ezberleyebilmeniz için 96 ayeti tek tek satırlarda hazırladık.

İşte, Vakıa Mühleti Türkçe okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim

  İza veka’atilvaki’atu.
  Leyse livak’atiha kazibetun.
  Hafıdatun rafi’tun.
  İza ruccetil’ardu reccen.
  Ve bussetilcibalu bessen.
  Ve fekanet hebaen munbessen.
  Ve kuntum ezvacen selaseten.
  Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti.
  Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti.
  Vessabikunessabikune.
  Ulaikelmukarrabune.
  Fiy cennatin na’ıymi.
  Sulletun minel’evveliyne.
  Ve kaliylun minel’ahıriyne.
  ‘ala sururin medunetun.
  Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne.
  Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune.
  Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin.
  La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune.
  Ve fakihetin mimma yetehayyerune.
  Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.
  Ve hurun ‘ıynun.
  Keemsalillu’luilmeknuni.
  Cezaen bima kanu ya’melune.
  La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen.
  İlla kıylen selamen selamen.
  Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.
  Fiy sidrin mahdudin.
  Ve talhın mendudin.
  Ve zıllin memdudin.
  Ve main meskubin.
  Ve fakihetin kesiyretin.
  La maktu’atin ve la memnu’atin.
  Ve furuşin merfu’atin.
  İnna enşe’nahunne inşaen.
  Fece’alnahunne ebkaren.
  ‘Uruben etraben.
  Liashabilyemiyni.
  Sulletun minel’evveliyne.
  Ve sulletun minelahiriyne.
  Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.
  Fiy semumin ve hamiymin.
  Ve zıllin min yahmumin.
  La baridin ve la keriymin.
  İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne.
  Ve kanu yusırrune ‘alelhınsil’azıymi.
  Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve ‘ızamen einne lemeb’usune.
  Konuta abaunel’evvelune.
  Kul innel’evveliyne vel’ahıriyne.
  Lemecmu’une ila miykati yevmin ma’lumin.
  Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune.
  Leakilune min şecerin min zakkumin.
  Femaliune minhelbutune.
  Feşaribune ‘aleyhi minelhamiymi.
  Feşaribune şurbelhiymi.
  Haza nuzuluhum yevmeddiyni.
  Nahnu halaknakum felevla tusaddikune.
  Efereeytum ma tumnune.
  Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune.
  Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne.
  ‘Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta’lemune.
  Ve lekad ‘alimtumunneş’etel’ula felevla tezekkerune.
  Efereeytum ma tahrusune.
  Eeentum tezre’unehu em nahnuzzari’une.
  Lev neşa’u lece’alnahu hutamen fezaltum tefekkehune.
  İnna lemuğremune.
  Bel nahnu mahrumune.
  Efereeytumulmaelleziy teşrebune.
  Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune.
  Lev neşa’u ce’alnahu ucacen felevla teşkurune.
  Efereeytumunnarelletiy cinsine.
  Eentum enşe’tum şecereteha em nahnul munşiune.
  Nahnu ce’alnaha tezkireten ve meta’an lilmukviyne.
  Fesibbıh bismi rabbikel’azıymi.
  Fela uksimu bimevakı’ınnnucumi.
  Ve innehu lekasemun lev ta’lemune ‘azıymun.
  İnnehu lekur’anun keriymun.
  Fiy kitamin meknunin.
  Lya yemessuhu illelmutahherune.
  Tenziylun min rabbil’alemiyne.
  Efebihazelhadiysi entum mudhinune.
  Ve tec’alune rizkakum ennekum tukezzibune.
  Felevla iza beleğatilhulkume.
  Ve entum hıyneizin tenzurune.
  Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.
  Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.
  Terci’uneha in kuntum sadikıyne.
  Feemma in kane minelmukarrebiyne.
  Feravhun ve reyhanun ve cennetu na’ıymin.
  Ve emma in kane min ashabilyemiyni.
  Feselamun leke min ashabilyemiyni.
  Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.
  Fenuzulun min hamiymin.
  Ve tasliyetu cahıymin.
  İnne haza lehuve hakkulyakıyni.
  Fesebbih bismi rabbikel’azıymi.

Vakıa müddeti Meali

Müddetlerin Türkçe okunuşunu ezberlemek, mealini ise bilmek çok kıymetlidir. Namazın rükuunu ve secdesini değiştiremediği üzere, namazlarda okunan mühletleri, tesbihleri, tekbiri ve başka duaları da değiştiremeyiz. Zira ibadet her istikametiyle bir bütündür. O bütünlük içinde bir mana taşır. Bu açıdan namazdaki ibadet lisanı Kur’an lisanıdır. Münasebetiyle mühletleri Kur’an lisanıyla okumalı fakat mealini de bilmeliyiz. İşte, Vakıa Mühleti manası:

Bismillâhirrahmânirrahîm (Rahmân ve rahîm olan Allah’ın ismiyle…)

1-2. Kesin gerçekleşecek (olan Kıyamet) koptuğu vakit, onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır.

3-4-5-6-7. Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar kesim parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz vakit, O, (kimini) yükseltir, (kimini) alçaltır.

8. Ahiret mutluluğuna erenler var ya; ne memnun kimselerdir!

9. Berbatlığa batanlara gelince; ne mutsuz kimselerdir!

10-11. (İman ve amelde) öne geçenler ise (Ahirette de) öne geçenlerdir. İşte onlar (Allah’a) yaklaştırılmış kimselerdir.

12. Onlar, Naîm cennetlerindedirler.

13-14. Onların birden fazla evvelkilerden, azı da sonrakilerdendir.

15-16. Onlar, karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerindedirler.

17-18-19-20-21. Ebediyen genç kalan uşaklar, onların etrafında; içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları, cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve istek ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar.

22-23. Onlar için gizli inciler üzere, iri gözlü huriler de vardır.

24. (Bütün bunlar) işledikleri amellere karşılık bir mükâfat olarak (verilir.)

25. Orada ne boş bir kelam, ne de günaha sokan bir şey işitirler.

26. Yalnızca “selâm!”, “selâm!” kelamını işitirler.

27. Ahiret mutluluğuna erenler, ne memnun kimselerdir!

28-29-30-31-32-33-34. (Onlar), dikensiz sidir ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında, yayılmış daima bir gölgede, çağlayan bir su başında, tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler.

35. Biz onları (hurileri) orijinal bir yaratılışta yarattık.

36-37-38. Onları ahiret mutluluğuna erenler için, daima bir yaşta eşlerini çok seven gösterişli bakireler yaptık.

39-40. Bunların birçoğu evvelkilerden, birçoğu da sonrakilerdendir.

41. Berbatlığa batanlar ise ne mutsuz kimselerdir!

İlginizi Çekebilir!  Namazda veya namaz dışında ağlamak abdesti bozar mı?

42-43-44. Onlar, iliklere işleyen bir ateş ve bir kaynar su içindedirler. Ne serin ve ne de faydalı olan zifiri bir gölge içinde!.

45. Zira onlar, bundan evvel (dünyada varlık içinde) sefahata dalmış ve azgın kimselerdi.

46. Büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı.

47. Diyorlardı ki: “Biz öldükten, toprak ve kemik yığını hâline geldikten sonra mı, biz mi bir daha diriltilecekmişiz?”

48. “Evvelki cetlerimiz da mı?”

49-50. De ki: “Şüphesiz evvelkiler ve sonrakiler, kesinlikle belirli bir günün muhakkak bir vaktinde toplanacaklardır.”

51-52. Sonra siz ey haktan sapan yalanlayıcılar! Kesinlikle (cehennemde) bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz.

53. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız.

54. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz.

55. Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı üzere içeceksiniz.

56. İşte bu hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir.

57. Sizi biz yarattık. Hâlâ tasdik etmeyecek misiniz?

58. Attığınız o meniye ne dersiniz?!

59. Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz?

60-61. Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir formda yine yaratmak üzere aranızda vefatı biz takdir ettik. (Bu konuda) bizim önümüze geçilmez.

62. Andolsun, birinci yaratılışı(nızı) biliyorsunuz. O hâlde düşünseniz ya!

63. Ektiğiniz tohuma ne dersiniz?!

64. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?

65. Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz:

66. “Muhakkak biz çok ziyandayız!”

67. “Daha doğrusu tamamen mahrumuz!”

68. İçtiğiniz suya ne dersiniz?!

69. Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?

70. Dileseydik onu acı bir su yapardık. O hâlde şükretseydiniz ya!.

71. Tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz?!

72. Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz?

73. Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir fayda kaynağı kıldık.

74. O hâlde, O ulu Rabbinin ismini tesbih et (yücelt).

75-76. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, -eğer bilirseniz, nitekim bu, büyük bir yemindir-

77. O, elbette bedelli bir Kur’an’dır.

78. Korunmuş bir kitaptadır.

79. Ona, lakin tertemiz olanlar dokunabilir.

80. Âlemlerin Rabb’inden indirilmedir.

81-82. Artık siz, bu kelamı mü küçümsüyorsunuz ve Allah’ın verdiği rızka O’nu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz?

83. Can boğaza geldiğinde, onu geri döndürsenize!

84. Halbuki siz o vakit bakıp durursunuz.

85. Biz ise ona sizden daha yakınız. Ancak siz göremezsiniz.

86-87. Şayet hesaba çekilmeyecekseniz ve yanlışsız söyleyenler iseniz, onu geri döndürsenize!

88-89. Ancak (ölen kişi) Allah’a yakın kılınmışlardan ise, ona rahatlık, hoş rızık ve Naîm cenneti vardır.

90-91. Şayet Ahiret mutluluğuna ermiş bireylerden ise, kendisine, “Selâm sana Ahiret mutluluğuna ermişlerden!” denir.

92-93. Lakin haktan sapan yalancılardan ise, işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır.

94. Bir de cehenneme atılma vardır.

95. Elbet bu, kesin gerçektir.

96. Öyleyse büyük Rabbinin ismini tesbih et.

Vakıa Müddeti Dinle

Vakıa Mühleti dinlemek için abdest alınması tavsiye edilmektedir. Elektronik aygıtlar üzerinden dinlenecek olsa da abdestli olmanın yararı olduğu alimler tarafından belirtilmektedir.

Mühletin aşağıda yer alan okunuşuna geçmeden evvel görüntüden dinleyerek kulak aşinalığı kazanabilirsiniz. Böylelikle Vakıa Müddeti okurken söylem etmede alışma sürecini hızlandırabilirsiniz.

İşte, Kabe imamı Uzman el Muaykli sesinden Vakıa Mühleti:

Vakıa Mühleti Arapçası

Vakıa Müddeti Arapça – Sayfa 1

Vakıa Müddeti Arapça – Sayfa 2


Vakıa Müddeti Arapça – Sayfa 3


Vakıa Müddeti Arapça – Sayfa 4


Vakıa Mühleti ne anlatır? Müddetin konusu

Vakıa Müddeti Arapçası ve duası ile çok kıymetli bir müddettir. Vakıa mühleti fazileti epey güçlüdür. Bu mühlet için Diyanet’te yer alan bilgiye nazaran, ayetlerinin kimilerinin Medine’de nazil olduğu söylenmişse de müfessirlerin çoğunluğu tarafından ise Mekke’de vahiy olduğu belirtilmiştir. Müddet tüm Müslümanların öğrenmesi ve bilmesi gereken kıymetli olaylara ve bahislere değinmektedir. Müddet, tüm semavi dinlerde inanılan kıyamet ile başlamaktadır. Mühletin devamında kıyamet günü yaşanacaklardan ve mevtten sonraki ebedi hayatın başlangıcından ayrıntılar yer alır. Kıyametten sonra sonsuz hayatta cennet ve cehennemi hak edenler için Vakıa Müddeti, insanlığın amellerine nazaran üç kümeye ayrılacağından bahsetmektedir.

Kıyamet gününün gerçekliğinde asla kuşku duyulmaması gerektiği ihtarıyla başlayan müddette geniş biçimde cennet ve cehennem tasvirleri yapılmakta; Allah Teâlâ’nın kudretinin ispatlarından örnekler verilmekte, Kur’an’ın Allah katından indirilmiş bulunduğuna ve bunun beşerler için büyük bir nimet olduğuna dikkat çekilmektedir.

Mushaf sırasına nazaran bundan evvel yer alan Rahmân müddetiyle bu mühlet ortasında mevzu birliği açısından şöyle bağlar kurulmuştur: 1) Evvelki mühlet Allah Teâlâ’nın celâl ve ikram (azamet ve kerem) sahibi olduğu belirtilerek sona ermiş, bu müddette onun bu sıfatlarının tecellileri açıklanmıştır. 2) Evvelki müddette Allah’ın nimetleri hatırlatılıp bunları palavra sayma tutumu ısrarla kınanmış, bu müddette de kıyametin kopmasıyla artık bu gerçeğin inkâr edilemeyeceği bildirilip orada verilecek karşılıklardan kelam edilmiş ve iş işten geçmeden bu gerçeğe uygun davranılması uyarısı yapılmıştır.

3) Evvelki müddette yükümlüler inkârcılar ve müminler formunda iki ana kümeye ayrıldıktan sonra müminlere de derecelerine nazaran farklı nimetler (cennetler) verileceği bildirilmiş, bu müddette de buna paralel üçlü bir tasnif yapılmıştır. d) Evvelki müddette göğün yarılmasından kelam edilerek kıyamet tasvirine başlanmış, bu müddette yerin sarsılması ve dağların toz duman olması haline değinilerek bu anlatım sürdürülmüştür (Râzî, XXIX, 139; Elmalılı, VII, 4699).


Vakıa Müddeti Faziletleri

Vakıa Mühleti, Hz. Muhammed’e (s.a.v) başka peygamberlere verilen ilahi kitaplara Kuran-ı Kerim’den tekabül eden müddet kümelerinden fazla olarak indirilen mufassal mühletler içinde yer almaktadır. Ayrıyeten bu mühletin Efendimiz’in saçlarına ak düşmesine sebep olan müddetlerden de biri olduğu rivayet edilmiştir. Şu hadiste tabir edilmektedir: Abdullah b. Abbas’tan rivayet edildiğine nazaran Hz. Ebû Bekir, Resûlullah’a erken sayılacak bir yaşta saçlarına ak düşmesinin sebebini sorunca o da, “Beni Hûd, Vâkıa, Mürselât, Amme yetesâelûn ve İze’ş-şemsü küvvirat müddetleri ihtiyarlatmıştır” cevaben vermiştir (Tirmizî, “Tefsîr”, 56/6; İbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s. 322). Mühletin dikkat cazip bir başka tarafı da birincisinin evvelki peygamberlerin yeryüzündeki çetin ve şiddetli uğraşından, başkalarının ise kıyamet gününün dehşet verişi gelişi ve ahirette inanan ve inanmayanların yaşayacaklarından behsetmesidir. Diyanette yer verilen bir öbür bilgi ise Vakıa Mühleti faziletleri için en güçlü özelliklerinden birini ortaya koyar. Bu bilgi ise Hz. Peygamber’in sabah namazlarında Vâkıa müddetini okuduğuna dair rivayet sahih kabul edilmiştir (Müsned, V, 104; a.e. [Arnaût], XXXIV, 504-505; İbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s. 323) bilgisidir.

İlginizi Çekebilir!  Büyü Nasıl Bozulur 2022?

Vakı Mühleti Duası

Vakıa Mühleti Duası Bol Rızıklara Nâil olur.

1) Bu sûre-i celîleyi her sabah namazından evvel okumaya devâm eden kişi aslâ yoksul olmaz. (‘Abdullâh ibnü Es‘ad el-Yâfi‘î, ed-Dürrü’n-nazîm fî havâssi’l-Kur’âni’l-‘Azîm, sh:102)

2) Bu sûre-i şerîfeyi sabah akşam okumaya devâm eden kişi açlık, susuzluk çekmez, korkacağı bir duruma düşmez ve aslâ yoksul olmaz. (‘Abdullâh ibnü Es‘ad el-Yâfi‘î, ed-Dürrü’n-nazîm fî havâssi’l-Kur’âni’l-‘Azîm, sh:102)

3) Her kim bir oturuşta Vâkı‘a Sûresi’ni 41 kez okursa, o kişinin rızık talebi başta olmak üzere birçok isteği gerçekleşir. (Ahmed ed-Diyerbî, el-Mücerrabât, sh:17; Muhammed Hakkı en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr, sh:167; Seyyid Süleymân el-Huseynî, Kenzü’l-havâs, 2/66)

4) Peş peşe 40 gün boyunca her gün bu sûre-i celîleyi 40 defa okuyan kişi aslâ fakirlik çekmez. Allâh-u Te‘âlâ o şahsa yorulmadan ve haramlara karışmadan bol bol helâl rızıklar ihsân eder. Bu fazîletli amel yalnızca ehline öğretilmelidir, çünkü bunda İsm-i Âzam vardır. (Muhammed Hakkı en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr ve celîletü’l-ezkâr, sh:167)

5)İmâm-ı Ahmed er-Rifâ‘î(Kuddise Sirruhû)nun bu sûre-i celîleden sonra şu duâyı okuduğu nakledilmektedir ki rızıkların celbi için bu duâyı okumak çok yararlıdır.

Dua şöyledir:

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ إِنّ۪ي أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَبِمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَبِاسْمِكَ الْعَظ۪يمِ وَبِاسْمِكَ الْأَعْلٰى وَبِكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ الَّت۪ي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ، وَبِإِشْرَاقِ وَجْهِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَتُسَلِّمَ، وَأَنْ تُعْطِيَن۪ي رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا، يَا طَالِبًا غَيْرَ مَطْلُوبٍ! وَيَا غَالِبًا غَيْرَ مَغْلُوبٍ! يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ! يَا رَزَّاقَ الثَّقَلَيْنِ! وَيَا خَيْرَ النَّاصِر۪ينَ! اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ رِزْق۪ي فِي السَّمَاءِ فَأَنْزِلْهُ، وَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ فَأَخْرِجْهُ، وَإِنْ كَانَ بَع۪يدًا فَقَرِّبْهُ، وَإِنْ كَانَ عَس۪يرًا فَيَسِّرْهُ، وَإِنْ كَانَ قَل۪يلًا فَكَثِّرْهُ، وَإِنْ كَانَ كَث۪يرًا فَبَارِكْ ل۪ي ف۪يهِ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ يَدَيَّ الْعُلْيَا بِالْإِعْطَاءِ وَلَا تَجْعَلْ يَدَيَّ السُّفْلٰى بِالْاِسْتِعْطَاءِ، يَا فَتَّاحُ! يَا رَزَّاقُ! يَا كَر۪يمُ! يَا عَل۪يمُ! اَللّٰهُمَّ سَخِّرْ ل۪ي رِزْق۪ي، وَاعْصِمْن۪ي مِنَ الْحِرْصِ وَالتَّعَبِ ف۪ي طَلَبِهِ، وَمِنَ التَّدْب۪يرِ وَالْح۪يلَةِ ف۪ي تَحْص۪يلِهِ، وَمِنَ الشُّحِّ وَالْبُخْلِ بَعْدَ حُصُولِهِ، اَللّٰهُمَّ تَوَلَّ أَمْر۪ي بِذَاتِكَ وَلَا تَكِلْن۪ي إِلٰى نَفْس۪ي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا أَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ، وَاهْدِن۪ي إِلٰى صِرَاطِكَ الْمُسْتَق۪يمِ؛ صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذ۪ي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، أَلَا إِلَى اللِّٰه تَص۪يرُ الْأُمُورُ، وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَع۪ينَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَل۪ينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ.»

TÜRKÇESİ

“Ey Allâh! Efendimiz Muhammed’e, Ehl-i Beyti’ne ve sahâbesine salât-ü selâm eyle.

Ey Allâh! Arşın’ı aziz kılan (ve ‘Büyük Arş’, ‘Keremli Arş’ diye vasfetmene vesîle olan Zâtın’a has özel tecellîler ve üstün) sebepler hürmetine, Kitabın’dan rahmetin nihâyeti(ni ve kullarına lütuflarını söz eden, okuyanına rahmetini kazandıran en ümitli âyetler) bahşına, büyük ismin, en ulu ismin, güzel ya da makus kimsenin kendilerini aşamayacağı o tastamam (noksanlıktan münezzeh, bereketli ve etkili âyetlerin ve) sözlerin hürmetine ve Zâtın’ın parıltısı bahşına Senden; Efendimiz Muhammed’e, Ehl-i Beyti’ne ve sahâbesine salât-ü selâm eylemeni ve bana helâl ve tertemiz rızık ihsân etmeni dilerim.

Ey (istediğinin) peşine düşen, Kendisinin peşine düşülemeyen! Ey hiç yenilmeyen Ğâlib! Ey affı geniş olan! Ey insanları ve cinleri çokça rızıklandıran! Ey yardım edenlerin en hayırlısı! Ey Allâh! Rızkım gökteyse onu indir, yerdeyse onu çıkar, uzaksa yakın et, (ulaşımı) zorsa kolay et, azsa çok et, çoksa benim için bereketli kıl. Ey Allâh! Ellerimi (muhtaçlara) verme(ye muvaffak etme)k ile üstte (olan ellerden) eyle. (İnsanlara muhtâc olup onlardan) istetmekle ellerimi aşağıda (olan ellerden) harekete. Ey (kullarına rızık kapılarını açan) Fettâh! Ey (bolca rızıklandıran) Rezzâk! Ey (mahlûkātına nîmetlerini ikrâm eden) Kerîm! Ey (her şeyi bilen) Alîm!

Ey Allâh! Benim için rızkımı müsehhar (kolaylaştırılmış) kıl. O rızkın talebi konusunda beni hırstan ve yorgunluktan, onu elde etmekte (Sana karşı tevekkülü elden bırakıp da) önlem ve çâre(lere teşebbüs)den, o rızkı elde ettikten sonra da cimrilikten ve pintilikten beni koru.

Ey Allâh! İşlerimi bi’z-Zât Sen üstlen, göz açıp kapayınca-ya kadar, ondan daha az bir vakit dahî beni nefsime bırakma. Beni dosdoğru yoluna ulaştır; O Allâh’ın yoluna ki; göklerde olanlar da, yerde bulunanlar da yalnızca O’na âittir. Âgâh olun ki bütün işler lakin Allâh’a dönecektir. Allâh-u Te‘âlâ Efendimiz Muhammed’e, Ehl-i Beyti’ne ve sahâbesinin tümüne salât eylesin. Selâm bütün peygamberlerin üzerine olsun. Bütün hamdler de Allâh’a mahsustur.” (Muhammed Ebü’l-Hüdâ er-Rifâ‘î es-Sayyâdî, Kılâdetü’l-cevâhir fî zikri’l-ğavsi’r-Rifâ‘î, sh:247; es-Seyyid İbrâhîm er-Rifâ‘î, es-Seyru ve’l-mesâ‘î, 15.hızb, sh:255-256, -el-Burhânu’l-müeyyed zeylinde-, Nâsıruddîn ‘Abdüllatîf, el-İfâzatü’l-kübrâ, sayı:32, sh:127; Parantez içi mânâlar için bkz.: es-Sehâvî, el-Kavlü’l-bedî‘, 1/229)

Okumak ve ezberlemek için öteki müddetler ve dualar

Amenerrasulü

Fatiha Mühleti

Ayetel Kürsi

Kehf Müddeti

Felak Mühleti

Nas Müddeti

İnşirah Müddeti

İhlas Mühleti

Fetih Müddeti

Sübhaneke Duası

Yasin Müddeti

Nazar Duası

Salavat Duası

(Visited 19 times, 1 visits today)
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku